Vzdelávame k demokracii a ľudským právam

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Viac o nás

V skratke o nás

Vitajte u nás

Hlavným cieľom a poslaním HVS je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku, predovšetkým formou sebavzdelávania členiek a členov, výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, monitoringu ľudskoprávnych situácií, angažovaním sa na tvorbe verejných politík súvisiacich s implementáciou ľudskoprávnych záväzkov, vrátane pôsobenia v poradných orgánoch vlády, organizovaním konferencií, seminárov, workshopov a publikačnou činnosťou. Jednou z kľúčových cieľových skupín aktivít sú deti a mládež, žiaci a žiačky, študenti a študentky základných, stredných a vysokých škôl.

❛❛

Demokracia bez demokratov neprežije.
Kurt Sontheimer
Demokracia sa musí znovuzrodiť s každou ďalšou generáciou a vzdelávanie je jej pôrodnou babicou.
John Dewey