Ľudia

Aktívni členovia

PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. – predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Filozof, politológ a diplomat; podpredseda za občiansku spoločnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; podpredseda Maďarskej občianskej strany (1992-1998), podpredseda Európskej strany liberálov (ELDR, 1997-1998), veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve (1999-2005), podpredseda Svetovej konferencie proti rasizmu v Durbane (2001), generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí (2006) a Sekcie ľudských práv a národnostných menšín na Úrade vlády SR (2010 – 2012), programový riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín (2006-2010). Externe prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA).

Mgr. Dagmar Kusá, PhD. – podpredsedníčka Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Je členkou vedenia a pedagogičkou na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). PhD z politických vied získala na Boston University. Pracovala aj v pôvodnom Slovenskom helsinskom výbore do roku 2004. Od roku 2004 je programovou riacditeľkou v Bostonian International Center for Conciliation, kde pôsobí ako trénerka v oblasti transformácie konfliktov spätých s identitou. Takisto pôsobí ako národná expertka pre občianstvo v European Democratic Observatory a je spoluorganizátorkou svetovej výročne Moslimsko-židovskej konferencie.

PhDr. Peter Guráň, PhD. – podpredseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Sociológ. Zástupca SR vo Výbore pre práva dieťaťa OSN v rokoch 2009 – 2017. Podpredseda Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; bývalý generálny riaditeľ Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR (1999- 2005); bývalý vedúci odboru výskumu a práv detí SNSĽP (2005- 2011); autor a spoluautor mnohých domácich a zahraničných publikácií v oblasti výskumu rodiny a práv detí, prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave.

PhDr. Dagmar Horná, PhD. – členka Predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Politologička. Predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv; predsedníčka oz. OLYMP, expertka Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti a Národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce; vysokoškolská učiteľka; na Katedre politológie FIF UK v Bratislave vedie ako externá spolupracovníčka kurz Pôvod a význam ľudských práv; na UNESCO centre pre výchovu k ľudským právam na UK pôsobí ako spolupracujúca projektová manažérka a lektorka; riaditeľka Odboru ľudských práv Sekcie ľudských práv a národnostných menšín na Úrade vlády SR (2010-2012); zástupkyňa stáleho člena v Národnej komisii pre výchovu k ľudským právam (2006-2007); členka výkonného výboru Stredoeurópskej politologickej asociácie (2000-2004); predsedníčka Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV (1998-2002).

Ing. Viliam Figusch, CSc. – člen Predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Pôvodným povolaním chemik; po skončení vedeckej prípravy pracoval ako vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV; od r. 1993 sa venuje problematike európskej ochrany ľudských práv; riaditeľ Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave (1993-2010); len celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.

JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M. – právny poradca člen HVS. Právnik, medzinárodné a európske právo so zameraním na ľudské práva študoval na Univerzite v Aberdeene v Škótsku (LL.M., 2010) a na Masarykovej univerzite v Brne (Ph.D., 2012); absolvoval študijné a výskumné pobyty na Haagskej akadémii pre medzinárodné právo a na Medzinárodnom inštitúte pre ľudské práva v Štrasburgu; pracoval na Odbore aproximácie práva Úradu vlády SR, kde sa venoval oblasti medzinárodnej spolupráce, legislatívy a práva Európskej únie; v súčasnosti pracuje v advokácii; spolupracuje s Amnesty International na Slovensku a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

In memoriam

Miroslav Kusý

Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., čestný predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, in memoriam.

Prof. Miroslav Kusý bol zakladateľom a prvým predsedom pôvodného Slovenského helsinského výboru v roku 1993. Prvý helsinský výbor na Slovensku ukončil činnosť v roku 2004. Po založení Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku sa prof. Kusý stal jeho čestným predsedom. Profesor Kusý bol pôvodne marxistický filozof, ktorý sa dostal na pozície demokratického socializmu. Po roku 1968 bol vylúčený z KSČ pre svoje postoje voči okupácii Československa a normalizačným tendenciám vtedajšieho režimu. Bol jedným z prvých signatárov Charty 77. Bol perzekvovaný, sledovaný Štátnou bezpečnosťou, aj väznený. V tomto období pracoval ako robotník. Po revolúcii bol zvolený za rektora Univerzity Komenského. Spoluzakladal Slovenský helsinský výbor, Nadáciu Milana Šimečku, UNESCO Katedru pre ľudské práva na Univerzite Komenského a Olympiádu ľudských práv, ktorej bol dlhé roky predsedom a odborným gestorom. Vo svojej publikačnej, publicistickej a pedagogickej činnosti bol dôsledným zástancom princípov liberálnej demokracie a kultúry ľudských práv, vrátane práv menšín. Je nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky, Českej republiky i Maďarskej republiky. Profesor Kusý nás opustil 13. februára 2019 vo veku 88 rokov.