Misia

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (ďalej HVS) je občianskym združením registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 3. októbra 2012 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Sídlom občianskeho združenia je Bratislava, Baštová ul. č. 5. Občianskemu združeniu bolo pridelené IČO 42265452.

Hlavným cieľom a poslaním HVS je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku, predovšetkým formou sebavzdelávania členiek a členov, výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, monitoringu ľudskoprávnych situácií, angažovaním sa na tvorbe verejných politík súvisiacich s implementáciou ľudskoprávnych záväzkov, vrátane pôsobenia v poradných orgánoch vlády, organizovaním konferencií, seminárov, workshopov a publikačnou činnosťou. Jednou z kľúčových cieľových skupín aktivít sú deti a mládež, žiaci a žiačky, študenti a študentky základných, stredných a vysokých škôl.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku pokračuje v tradíciách pôvodného Československého helsinského výboru, založeného v roku 1988 a Slovenského helsinského výboru, založeného v roku 1993, avšak nie je jeho právnym nástupcom. Helsinské hnutie vzniklo v osemdesiatych rokoch minulého storočia ako občianska odozva na humanitárne a ľudskoprávne záväzky, ku ktorým sa štáty nášho vtedy ideologicky a politicky rozdeleného kontinentu, v ktorého východnej časti boli občianske a politické práva hrubo pošliapavané, zaviazali na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE). Tá sa konala v Helsinkách roku 1975.

Po páde berlínskeho múru roku 1989 signatárske štáty Helsinského dokumentu opätovne potvrdili svoje ľudskoprávne záväzky prijatím Dokumentu o ľudskej dimenzii KBSE v júni 1990 v Kodani. Katalóg ľudských práv obsiahnutý v tomto dokumente, spolu so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN a Európskym dohovorom o ochrane základných práv a slobôd Rady Európy sa stal východiskom a inšpiráciou pre prijatie Listiny základných práv a slobôd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v januári 1991. Tá bola neskôr takmer v totožnej podobe včlenená do Ústavy Slovenskej republiky prijatej 1. septembra 1992.

Mottom obnoveného helsinského hnutia je prvý odsek kodanského dokumentu: „Zúčastnené štáty vyjadrujú svoje presvedčenie, že ochrana a podpora ľudských práv a základných slobôd je jedným z hlavných cieľov vládnutia, a potvrdzujú, že uznanie týchto práv a slobôd tvorí fundament slobody, spravodlivosti a mieru.“ Tak ako ostatné helsinské výbory, aj Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku bude štátu neustále pripomínať tento jeho záväzok.